شرايط ارتقاء صلاحيت

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
 

- گذشت حداقل 2 سال از زمان صدور دفترچه كارشناسي

2- ارائه حداقل 10 گزارش كارشناسي از كارهاي انجام شده كارشناسي رسمي

3- نداشتن سابقه محكوميت انتظامي از نوع انفصال يا تعليق از كارشناسي

4- تمديد دفترچه كارشناسي در سال 88 و سالهاي قبل

5 - در صورتيكه كارشناس در خصوص موضوع تقاضاي ارتقاء صلاحيت داراي سوابق تجربي يا علمي مي باشد به ضميمه درخواست ارائه نمايد.