نحوه صدور پروانه کارآموزی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

قابل توجه كارآموزان محترم
لطفاً جهت تسریع در صدور پروانه ی كارآموزی به موارد ذیل  دقت كنید :
1-در صورتی كه تاكنون به عنوان شخص حقیقی نسبت به افتتاح حساب كاربری در سامانه ثنا اقدام نكرده اید به فوریت با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی، اقدام لازم را معمول دارید تا امكان فعال شدن پروانه شما جهت فعالیت در دادگاه ها فراهم گردد .
2-فرم معرفی وكیل سرپرست و فرم پیشنهاد موضوع سمینار را دریافت كرده و نسبت به تكمیل و تحویل آن به مركز اقدام نمایند .
3-پروانه كارآموزی با اخذ رسید و در قبال پرداخت مبلغ 500.000 ریال تحویل كارآموز می شود تا از طریق دفاتر خدمات قضایی نسبت به ابطال تمبر تا تاریخ مشخص 30-09-1399 و همچنین اخذ مهر و امضای وكیل سرپرست و الصاق عكس مطابق مقررات اقدام نموده و پس از آن دفترچه را به مراكز مسترد نمایند .
4-مراكز نسبت به صدور پروانه های كارآموزی و تسلیم آن به كارآموزان در قبال اخذ رسید اقدام خواهند كرد .

كمیسیون كارآموزی مركز