زمان ثبت نام در آزمون مشاوره حقوقی و وکالت

به پایان رسیده است.